Polityka prywatności | WolaClinic

Joanna Bonarek-Sztaba Praktyka Lekarska z siedzibą w Warszawie przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo.   Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez niego Joanna Bonarek-Sztaba Praktyka Lekarska z siedzibą w Warszawie, ul. Białobrzeska 15/166, 02-370
  Warszawa, NIP 8641589746, REGON: 140310605, która samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

JAKIE DANE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?

Zakres Państwa danych osobowych, jaki będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej Państwo chcą  skorzystać. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

 • podczas złożenia zapytania ofertowego, prośby o spotkanie online, za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych:

Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasz serwis, będą musieli Państwo wypełnić formularz rejestracyjny automatycznie, podczas korzystania przez Państwa z serwisów Administratorów: Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i korzystania z naszych serwisów automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty i aktywności, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 • podczas złożenia zapytania ofertowego, prośby o spotkanie, za pośrednictwem, poczty elektronicznej lub telefonu:

Podczas Państwa kontaktu  zbierane są dane dotyczące Państwa aktywności, które zostaną przez Państwa podane bezpośrednio podczas rozmowy, lub wykorzystane przy kontakcie.

KLIENCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Joanna Bonarek-Sztaba Praktyka Lekarska z siedzibą w Warszawie, ul. Białobrzeska 15/166, 02-370 z siedzibą w Warszawie, NIP 8641589746, REGON: 140310605.

2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym, razem gdy Administrator będzie prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformuje Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania, a w przypadku gdy przetwarzanie jest uzależnione od otrzymania zgody Administrator poprosi o jej wyrażenie. Dotyczące Państwa dane Administrator może zbierać za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie oraz za pośrednictwem plików „cookies” zbieranych przez nasz serwis. Państwa dane osobowe Administrator może również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do niego wykorzystując dane kontaktowe podane w serwisie lub w dziale Masz pytanie? Skontaktuj się z nami niniejszej Polityki. Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Administratora między innymi w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Państwa do Administratora, zorganizowania spotkania, w tym spotkania online z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w okolicznościach wskazanych powyżej lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych serwisu – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, lub odpowiednio zorganizowania spotkania a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz przez Administratora, tj. w celu podjęcia działań dążących do rezerwacji, zawarcia umowy w związku z Państwa żądaniem, w tym w celu przygotowania dedykowanej dla Państwa oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem również w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia,
 • w przypadku korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora odpłatnie, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z brzmieniem tych ustaw, przez okres wynikający z przepisów w nich zawartych,
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych z wykorzystaniem danych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych,
 • do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Administratora, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Administratora. Państwa dane będą wykorzystywane przez nas:

 • w przypadku udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora – do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • w przypadku prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną,
 • w przypadku tworzenia statystyk oraz zestawień z wykorzystaniem Państwa danych osobowych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Administratorem, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową). Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę lub tego będą żądać, możemy udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, w tym naszym kontrahentom (których aktualna lista znajduje się tutaj ). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,
 • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

4. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi, jakiej udziela Państwu Administrator. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania od nas materiałów marketingowo-informacyjnych za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji. Państwa dane osobowe w przypadku Państwa zgody będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli lub usług, z których Państwo korzystają, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Państwa profilu marketingowego. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz marketingowy, co oznacza, że będziecie Państwo otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie będą Państwo zainteresowani.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
  • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,
  • wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i Administrator nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe,
  • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Pani/Pana dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
  • zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte przez Administratora,
  • Pani/Pana dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuacją.

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora mogą Państwo kontaktować się z Administratorem swoich danych osobiście, za pośrednictwem adresu e-mail Biura Sprzedaży: recepcja@wolaclinic.pl lub na adres korespondencyjny Administratora (z dopiskiem „Dane osobowe”).

COOKIES” INFORMACJE AUTOMATYCZNE ZACHOWYWANIE NA PAŃSTWA KOMPUTERZE

Dla Państwa wygody ten serwis w używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb jego użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)tj. po opuszczeniu strony internetowej,
 • cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez użytkownika),
 • cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała,
 • cookies google-analytics.com – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny,
 • cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej